Công nhận Viện phát triển quốc tế học - Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ ba, 06/05/2014 10:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 462/QĐ-BXD về việc công nhận Viện phát triển quốc tế học - Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Viện phát triển quốc tế học - Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam có trách nhiệm:

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

Khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được sử dụng con dấu nổi theo quy định.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 462/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)