Hồ sơ đăng ký để công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC

Thứ hai, 03/08/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Điều 4 Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình  quy định :

1. Đăng ký : Các cơ sở đào tạo có nhu cầu và nếu đáp ứng được điều kiện năng lực nêu tại Điều 3 của Thông tư số 25/2009/TT-BXD có thể lập hồ sơ trình Bộ Xây dựng để được xem xét, công nhận là cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC.

Cơ sở đào tạo có nhu cầu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC đối với nhiều chuyên ngành xây dựng (dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện) phải lập hồ sơ đăng ký đáp ứng năng lực đối với từng chuyên ngành.

2. Hồ sơ đăng ký gồm: Các tài liệu chứng minh và thuyết minh của cơ sở đào tạo thể hiện việc đáp ứng điều kiện năng lực nêu tại Điều 3 của Thông tư số 25/2009/TT-BXD, cụ thể như sau:

a) Công văn đề nghị được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC;

b) Hồ sơ pháp lý: Quyết định thành lập, Quy định chức năng nhiệm vụ, đăng ký hoạt động khoa học, Điều lệ tổ chức hoạt động; 

c) Kê khai, xác nhận về năng lực của cơ sở đào tạo (cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm);

d) Tài liệu giảng dạy, bộ đề kiểm tra;

đ) Danh sách giảng viên (có kê khai về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghề nghiệp) kèm theo hợp đồng giảng dạy hoặc hợp đồng lao động.

Nguồn : Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)