Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015

Thứ hai, 02/02/2015 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/01, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 121/QĐ-BXD về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015 gồm các văn bản sau:

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT
Tên loại
văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết
hiệu lực
I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
1.             
Luật
16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
Xây dựng
Bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
01/01/2015
2.             
Nghị định
88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007
Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
Bị thay thế bởi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
01/01/2015
3.             
Quyết định
121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008
Phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020
Bị thay thế bởi Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
22/8/2014
II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành
1.  
 
Thông tư
04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006
Hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ
Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
05/01/2014
2.  
Thông tư
10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009
Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp
Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
08/7/2014
3.  
Thông tư
13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009
Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp
Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
08/7/2014
4.  
Thông tư
15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009
Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư
Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
08/7/2014
5.  
Thông tư
24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009
Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở
02/4/2014
6.              
Thông tư
35/2009/TT-BXD ngày 05/10/2009
Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng
Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng
15/6/2014
7.              
Thông tư
36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009
Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
08/7/2014
8.              
Thông tư
39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009
Hướng dẫn về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ
Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
01/9/2014
9.              
Thông tư
11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
01/11/2014
10.           
Thông tư liên tịch
10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22/6/2005
Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra xây dựng ở địa phương
Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
01/7/2014
11.           
Quyết định
02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008
Về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng
Bị thay thế bởi Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
10/10/2014

 
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014
STT
Tên loại
văn bản
Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản
Nội dung, quy định
 hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết
hiệu lực
I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
1.              
Luật
38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Điều 1 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
01/01/2015
II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành
1.              
Thông tư
34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP
Các quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
10/10/2014
2.              
Thông tư
16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Phụ lục số 16 quy định về mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại
Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
08/4/2014
3.              
Thông tư
16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Điều 11 về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước
Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
08/7/2014
 
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 121/QĐ-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)