Trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Đồng Nai tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 06/01/2020 09:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 415/BND ngày 08/11/2019. Nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri kiến nghị cần có quy định chặt chẽ hơn nữa về việc quy hoạch, phê duyệt quy hoạch đối với các dự án: Tái định cư, nhà ở xã hội, xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn. Vì đây là các dự án thường liên quan đến việc thu hồi đất ở khu vực dân cư, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và thường xuyên phát sinh việc khiếu nại, khiếu kiện”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3080/BXD-QHKT ngày 31/12/2019 trả lời như sau:

Theo quy định pháp luật về xây dựng, việc thực hiện các dự án: Tái định cư, nhà ở xã hội, xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đã quy định tương đối đầy đủ và chặt chẽ về trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch đối với các dự án nêu trên. Theo đó, để đảm bảo sự đồng thuận của người dân và hạn chế việc ảnh hưởng đến đời sống người dân, trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án, cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch; tổng hợp đầy đủ, giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các quy định nêu trên tại một số địa phương còn chưa nghiêm túc, triệt để dẫn tới các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch như cử tri phản ánh.

Để giải quyết các tồn tại nêu trên, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị Quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển theo đô thị theo quy hoạch được duyệt;

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

- Tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3080/BXD-QHKT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)