Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thứ năm, 16/02/2023 17:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 16152/UBND-CN ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 và văn bản số 578/UBND-CN ngày 12/01/2023 về việc điều chỉnh số liệu thuộc đồ án quy hoạch. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 502/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Về sự phù hợp cơ sở pháp lý: Căn cứ Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị; Nghị quyết số 58/NQ-TW ngày 07/4/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, việc lập Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 là có cơ sở.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kê hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2025, thị xã Bỉm Sơn (mở rộng) sẽ là đô thị đạt tiêu chuẩn loại IV (mở rộng), do đó cần làm rõ việc đảm bảo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất đai, hướng phát triển của thị xã Bỉm Sơn hiện hữu và phần dự kiến mở rộng đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại IV theo các Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị và số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung đồ án quy hoạch cần nghiên cứu, bổ sung, làm rõ như sau: Đề nghị làm rõ sự phù hợp về các nội dung định hướng phát triển thị xã Bỉm Sơn với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa; các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan; Đề nghị làm rõ khu vực nội thị, khu vực ngoại thị trong đồ án quy hoạch làm cơ sở phân bổ dân số, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2045 đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2021/BXD (các chỉ tiêu đất đơn vị ở, chỉ tiêu cây xanh…).

Căn cứ Điều 31 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, đề nghị bổ sung cụ thể nội dung cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hiện hữu trong đồ án quy hoạch (lưu ý khu vực làng xóm đô thị hóa), đảm bảo an toàn giao thông và môi trường cho khu dân cư dọc theo quốc lộ 1.

Đề nghị làm rõ, bổ sung phạm vi ranh giới, khoanh vùng di tích lịch sử - văn hóa theo quy định pháp luật về di sản văn hóa, đảm bảo tránh tình trạng xâm phạm, lấn chiếm đất đai và thực hiện các dự án đầu tư trên đất di tích đã được xếp hạng.

Đánh giá rõ việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị, quy hoạch chung đô thị Bỉm Sơn đã được duyệt qua các thời kỳ, xác định rõ các mặt còn tồn tại trong quá trình thực hiện theo quy hoạch, quy chế cần giải quyết.

Về dự báo phát triển: Cần rà soát dự báo về quy mô dân số, phát triển du lịch, cơ sở lưu trú, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về hạ tầng kỹ thuật: Nghiên cứu giải pháp phù hợp đối với nguồn cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước; xác định các phạm vi đê điều sông Tam Điệp, bảo vệ nguồn nước, hành lang cây xanh bảo vệ hệ thống các suối tự nhiên; hệ thống xử lý rác, nghĩa trang. Hệ thống giao thông vận tải đường thủy cần nghiên cứu bổ sung, cải tạo nâng cấp phù hợp.  Nghiên cứu giải pháp phòng cháy chữa cháy khu hiện hữu và bổ sung quỹ đất dành cho mạng lưới cơ sở hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn đô thị.

Về bảo vệ môi trường: Đề nghị bổ sung giải pháp đối với khu vực hiện hữu thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nhà máy xi măng, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, các khu công nghiệp theo quy định.

Bản vẽ kèm theo hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 cần rà soát tuân thủ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (thay thế bằng Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).

UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các số liệu, hiện trạng sử dụng đất và các dự án, việc cập nhật các quy hoạch phân khu, chi tiết đã phê duyệt tại thị xã Bỉm Sơn đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 502/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)