Hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện

Thứ tư, 16/10/2019 15:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 152/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh An Giang công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Căn cứ quy định tại điểm m khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch, khoản 8 Điều 28 nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là một nội dung của quy hoạch tỉnh. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; khoản 9 Điều 2 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là một loại hình quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và được lập trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng các tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng, các quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung các đô thị thuộc huyện.

Căn cứ Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt là một trong các tiêu chí để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích Luật Quy hoạch, các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch, trong đó bao gồm quy hoạch xây dựng vùng huyện, có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 152/BXD-QHKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_152-BXD-QHKT_16102019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)