Điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp CW1, CW2 tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Thứ tư, 18/09/2019 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5883/BGTVT-CQLXD ngày 21/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị thỏa thuận thống nhất về điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp CW1, CW2 tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Sau khi nghiên cứu, ngày 18/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2205/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung tại văn bản số 5883/BGTVT-CQLXD, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (sau đây gọi là Tổng công ty Cửu Long) đã ký hợp đồng gói thầu CW1 ngày 14/01/2016 và hợp đồng gói thầu CW2 ngày 12/01/2016 với các nhà thầu, do đó các hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật theo từng thời kỳ.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo các điều khoản tại hợp đồng đã ký kết giữa các bên đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Việc chuyển tiếp áp dụng quy định tại Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
Đối với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 5883/BGTVT-CQLXD, cụ thể như sau:

Về công thức điều chỉnh giá phần nội tệ, hợp đồng xây dựng và nguồn tỷ giá: Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, trường hợp mà tiền tệ của chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh được nêu trong bảng điều chỉnh khác với tiền tệ thanh toán trong hợp đồng, thì mỗi chỉ số giá hoặc giá sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ thanh toán tương ứng nêu trong hợp đồng theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày mà chỉ số giá hoặc giá được yêu cầu áp dụng.

Khi điều chỉnh giá hợp đồng theo công thức điều chỉnh giá thì hệ số “a” là hệ số cố định, thể hiện phần không điều chỉnh của các khoản thanh toán theo hợp đồng không phụ thuộc vào tỷ giá và tỷ số ER0/ERn (tỷ số giữa Zn/Z0 theo quy định hiện hành).

Theo nội dung tại văn bản số 5883/BGTVT-CQLXD, thì việc Bộ Giao thông vận tải đề xuất tách hệ số “a” trong công thức điều chỉnh giá để hệ số này không phụ thuộc vào tỷ số ER0/ERn như công thức (2) nêu tại điểm b khoản 2 Mục II của văn bản này là phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, công thức điều chỉnh giá (2) như nêu tại văn bản số 5883/BGTVT-CQLXD đang sử dụng tỷ giá bán ra của đồng KRW do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long căn cứ vào các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng để đàm phán, thương thảo với nhà thầu để điều chỉnh công thức điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

Về điều chỉnh các hệ số biểu thị tỷ trọng trong công thức tính hệ số điều chỉnh giá phần nội tệ (PnL) và ngoại tệ (PnF): Khi điều chỉnh nhựa đường từ chi phí nội tệ sang chi phí ngoại tệ thì việc xem xét điều chỉnh tỷ trọng của các yếu tố chi phí trong các công thức điều chỉnh giá cho phần ngoại tệ và nội tệ là cần thiết. Theo đó, việc điều chỉnh tỷ trọng nhựa đường trong công thức điều chỉnh giá của hợp đồng phải đảm bảo nguyên tắc không được làm thay đổi hệ số cố định “a” và tổng tỷ trọng của các yếu tố chi phí được điều chỉnh (b + c + ∑di + e = 1 – a), nhưng phải điều chỉnh lại tỷ trọng của từng yếu tố chi phí cho phù hợp với việc điều chỉnh phần nhựa đường từ nội tệ sang ngoại tệ (b, c, di, e phải được điều chỉnh cho phù hợp).

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào giá hợp đồng, dự toán được phê duyệt cho từng gói thầu, thực tế triển khai và Hiệp định vay vốn của Dự án để chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long điều chỉnh tỷ trọng của các yếu tố chi phí trong các công thức này cho phù hợp.

Về thời điểm gốc của các chỉ số giá dùng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng: Đối với những công việc phát sinh do thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện hợp đồng chưa có đơn giá trong hợp đồng thì việc Bộ Giao thông vận tải đề xuất sử dụng thời điểm gốc tại thời điểm lập dự toán để đàm phán, thống nhất với nhà thầu đối với các khối lượng công việc này là chấp nhận được.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2205/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2205-BXD-KTXD_18092019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)