Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 29/10/2019 14:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 165/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về công tác lập và kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

1. Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được lập trong giai đoạn 2010-2015 nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; hướng tới xây dựng xã nông thôn đạt các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, các quy định pháp luật về quy hoạch nông thôn đã có nhiều thay đổi, Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được bãi bỏ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016. Hiện nay, các đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã sắp hết thời kỳ quy hoạch. Do đó, quy hoạch nông thôn cần tiến hành lập mới theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

2. Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017, quy hoạch sử dụng đất; định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp là một trong các nội dung của đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được xác định theo quy định tại bảng 9, mục 4.1, phụ lục 1 của Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị không bao gồm chi phí lập quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sản xuất theo quy định của lĩnh vực nông nghiệp. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 05/2017/TT-BXD, đối với các công việc quy hoạch xây dựng chưa có định mức chi phí được công bố thì lập dự toán để xác định chi phí.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổ chức rà soát, chỉnh sửa bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BXD. Các quy định về định mức chi phí lập quy hoạch sẽ được tiếp tục rà soát, nghiên cứu chỉnh sửa để hoàn thiện các quy định pháp luật đồng bộ, thống nhất.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 165/BXD-QHKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_165-BXD-QHKT_29102019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)