Quyết định Ban hành quy chế Thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 07/02/2020 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 139/QĐ-BXD về việc Ban hành quy chế Thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó, Ban hành quy chế Thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng bao gồm các nội dung sau: 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: Vị trí và chức năng của Hội đồng quản lý; nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý; Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý; Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý và các thành viên trong Hội đồng quản lý;

Thủ tục và thẩm quyền thành lập hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập: Thủ tục thành lập Hội đồng quản lý; Thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý; Đề án thành lập Hội đồng quản lý;

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng quản lý: Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của các thành viên Hội đồng quản lý; Hồ sơ bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý; Các bước thành lập Hội đồng quản lý, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý; Điều kiện và thủ tục từ chức, miễn nhiệm Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý; Điều kiện và thủ tục cách chức Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý; 

Hoạt động của hội đồng quản lý: Nguyên tắc làm việc, quan hệ công tác của Hội đồng quản lý; Chế độ hoạt động của Hội đồng quản lý

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này có trách nhiệm xây dựng Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập Hội đồng quản lý theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 139/QĐ-BXD 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_139-QĐ-BXD_07022020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)