Một số hình ảnh về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bộ Xây dựng(08/11/2013)

Triển khai thực hiện văn bản số 2354/BXD-PC ngày 06/11/2013 của Bộ Xây dựng về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyền truyền. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động :

1
Tìm theo ngày :