Sửa đổi, bổ sung Điều 6,7,8,9,11,12,14 Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007(27/07/2009)

Ngày 29/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 26/2009/TT-BXD về sửa  đổi, bổ sung một số điều 6,7,8,9,11,12,14 “Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia” ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :