Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023(03/03/2023)

Ngày 03/3/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 135/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023.

Tìm theo ngày :