Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản...

Thứ ba, 28/07/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư  24/2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (gọi tắt là xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng)  như sau:

Về thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính của chủ đầu tư, nhà thầu tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình là hai năm kể từ ngày dự án được bàn giao đưa vào sử dụng đối với dự án chỉ có một hạng mục công trình, một công trình xây dựng hoặc hai năm kể từ ngày toàn bộ dự án được bàn giao đưa vào sử dụng đối với dự án có nhiều hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Về công bố vi phạm hành chính trên Trang tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Đối với những hành vi vi phạm quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 22, Điều 24, Điều 29, Điều 34 của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP thì người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt có trách nhiệm sao gửi quyết định này cho Website của Bộ Xây dựng và Website của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi ban hành quyết định xử phạt trong thời hạn ba ngày kể từ ngày ký quyết định xử phạt. Quyết định xử phạt có thể được gửi bằng đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax. Người ban hành quyết định xử phạt chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao gửi.

2. Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cơ quan phụ trách Website của Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm biên tập và đăng tải nội dung quyết định xử phạt. Nội dung đăng tải gồm: tên tổ chức, cá nhân vi phạm; nội dung vi phạm; hình thức xử phạt, mức phạt; biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

Sở Xây dựng đăng tải nội dung quyết định xử phạt trên Website của Sở Xây dựng theo ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về xử phạt chủ đầu tư vi phạm quy định về lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng

Chủ đầu tư vi phạm quy định về lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP là vi phạm một trong những quy định của Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng và Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí….

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2009 và thay thế Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 31 tháng 01 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn:Thông tư  24/2009/TT-BXD
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)