Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 30/09/2019 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Điều 41 về hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thống nhất với Điều 15 về thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.”

Về việc này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2287/BXD-HĐXD (30/9) xin được trả lời như sau:

1. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) quy định chi tiết một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng và được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và được áp dụng trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại Việt Nam. Theo nội dung tại các Nghị định trên, các dự án, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đều phải lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở thực hiện dự án. Các nội dung thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải được thẩm duyệt bởi cơ quan quản lý chuyên ngành, thẩm định bởi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước khi phê duyệt thiết kế xây dựng.

2. Điều 41, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (Thông tư số 15/2016/TT-BXD). Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 15/2016/TT-BXD, bản vẽ thiết kế của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng công trình là bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do đó, quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD đã bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

3. Đối với trường hợp không thuộc danh mục các dự án, công trình phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành về thiết kế phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 3, Điều 30, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

4. Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã ban hành Quy chế số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình. Việc cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy thực hiện đồng thời với thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thực hiện đồng thời với thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2287/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)