Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, 13/12/2019 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số văn số 415/BDN ngày 8/11/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng cho sửa đổi Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng nhằm khắc phục những bất cập về quản lý, sử dụng nhà chung cư đồng thời bàn giao cho cấp quận quản lý vì cấp này là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp”.

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng đã có công văn 2395/BXD-QLN (13/12) xin được trả lời như sau:

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư (trong đó có Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư). Thông tư sửa đổi, bổ sung đã quy định một số nội dung mới để tập trung khắc phục các tồn tại, bất cập trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trong thời gian vừa qua. 

Đối với quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp quận, nội dung này đã được xác định cụ thể tại Điều 48 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD và Khoản 22, 25 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2395/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)