Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị(11/06/2020)

Ngày 22/5/2020, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có Quyết định số 400/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Tìm theo ngày :