Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA)(18/03/2016)

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) xin thông báo mời quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Cơ khí xây dựng, như sau:

Tìm theo ngày :