Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng(07/07/2016)

Điều 71 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài như sau:

1
Tìm theo ngày :